Đ?ng tác Air-Flare
Phím c?n b?m : 111623227
Đ?ng tác Flare n?a ṿng k?t h?p Hand-Stand
Phím c?n b?m : 232323392
Đ?ng tác Jackhammer
Phím c?n b?m : 261469933
Đ?ng tác Air-Flare (hoi nghiêng)
Phím c?n b?m :746997643
Đ?ng tác Medium-Flare
Phím c?n b?m : 777736684
Đ?ng tác Flare-1990s
Phím c?n b?m : 219262377
Đ?ng tác Hand-Stand
Phím c?n b?m : 379829632
Đ?ng tác Stand-Fly-Stand
Phím c?n b?m : 487212773
Đ?ng tác nhào l?n trên không
Phím c?n b?m : 742141189
Đ?ng tác Flare tay g?p
Cách th?c hi?n : 971622329
Đ?ng tác quay d?ng b?ng 2 tay
Phím c?n b?m : 69718383
Đ?ng tác Air-chair
Phím c?n b?m : 869723439
Đ?ng tác Footwolk
Phím c?n b?m : 948116916
Đ?ng Footwolk k?t h?p Hand-Stand
Phím c?n b?m : 968168911
Đ?ng tác xoay ngu?i trên m?t d?t
Phím c?n b?m : 994769487
Đ?ng tác Air-Flare tay g?p
Phím c?n b?m : 13879428
Đ?ng tác Air-Chair so c?p
Phím c?n b?m : 62271947
Đ?ng tác Heaven Kick k?t h?p Dragon-Stand
Phím c?n b?m : 638796796
<không tên>
Phím c?n b?m : 667843397
Nike-kick ch? "V''
Phím c?n b?m : 861976483
(không tên)
Phím c?n b?m : 284624868
Nike-kick (4k)
Phím c?n b?m : 884646664
d?ng tác Air-Flare k?t h?p xo?n 1990s
Phím c?n b?m : 671164796
Đ?ng tác b?t Hand-stand
Phím c?n b?m :111963824
Đ?ng tác b?t Hollow-back
Phím c?n b?m :118423147
Đ?ng tác b?t Air-chair (co b?n)
Phím c?n b?m :772388297
Đ?ng tác Flare xoay chi?u
Phím c?n b?m :886428468
Đ?ng tác lu?t gió (Moon Walk)
Phím c?n b?m :968431187